Intelligent Data-driven Wireless Networks

  • FU, Yaru (PI)
  • Alin LIU Yalin (CoI)
  • Bell LIU Jianqing (CoI)
  • Farah YAN Fan (CoI)
  • John CHUI Kwok Tai (CoI)
  • Kevin HUNG King Fai (CoI)
  • Roy LI Zongxi (CoI)

Project: Research

Project Details

StatusActive
Effective start/end date1/01/2330/06/25